άμεση εμφύτευση

Οι περισσότεροι και πιο καταξιωμένοι κλινικοί και ερευνητές πιστεύουν ότι η άμεση εμφύτευση είναι καλή λύση για περιπτώσεις που υπάρχει οστούν στην περιοχή των  προγομφίων,  αλλά εμπεριέχει πολλούς κινδύνους για την αισθητική ζώνη όπου το παρειακό πέταλο είναι λεπτό (<1mm) ή λείπει .Διάφοροι άλλοι  κλινικοί και ερευνητές  (π.χ.D. Gonzalez) όμως υποστηρίζουν ότι η άμεση εμφύτευση είναι πάντα εφικτή ιδεωδώς όταν υπάρχουν άθικτα οστικά τοιχώματα.Όμως και σε απώλεια του παρειακού πετάλου η άμεση εμφύτευση υπό προϋποθέσεις μπορεί να γίνει πλήρωση με οστικό υποκατάστατο και κάλυψή  με CTG με ταυτόχρονη εμφύτευση και αποκατάσταση με προσωρινές για διατήρηση της αισθητικής των μαλακών ιστών.

Η προστασία του οστικού υποκατάστατου είναι απαραίτητη γιατί η δημιουργία μαλθακών ιστών γίνεται ταχύτερα και ανταγωνιστικά με την οστεογένεση.

Η GBR σχετίζεται άμεσα με την αιμάτωση και την είσοδο στο τραύμα οστεογεννητικών κυττάρων. Άλλοι σημαντικοί παράγοντες είναι η σταθερότητα  του μοσχεύματος και η δημιουργία χώρου και ο αποκλεισμός  με μεμβράνη  των μαλακών ιστών.

Το ιδεώδες μόσχευμα είναι το αλλομόσχευμα ή μείξη αυτογενούς  και ξενομοσχεύματος και η ιδεώδης μεμβράνη για μεγάλα οστικά ελλείμματα μη απορροφήσιμη μεμβράνη.

Τα 3D ελλείμματα πολύ μεγάλων διαστάσεων συχνά είναι αποτέλεσμα παραμελούμενων περιεμφυτευματίτιδων συνεπώς η συμβολή του οδοντιάτρου να θεραπεύσει ή να αφαιρέσει τα προβληματικά εμφυτεύματα εγκαίρως είναι εξαιρετικά μεγάλης σημασίας  ειδάλλως οδηγείται ο ασθενής σε βλάβες μεγάλης αναπηρίας και λύσεις πολύ μεγάλων χειρουργείων. Αν όμως φθάσουμε εκεί, η γνώση  παρασκευής πολύ μεγάλων τέλειων κρημνών, χωρίς τάσεις είναι αναγκαία για την επιτυχία της 3Dαποκατάστασης.

Για αποφυγή μεγάλου τραύματος, εξοικονόμηση αυτογενούς οστού και καλύτερη εφαρμογή συνιστώνται οι μη απορροφήσιμες μεμβράνες σε σχέση με τα blocks της τεχνικής Khoury ,με μόνον μειονέκτημα την κατά 2 μήνες μεγαλύτερη αναμονή λόγω της ανάμειξης με ξενομόσχευμα.

 Δεν συνιστώνται οι συγκολλούμενες εργασίες ιδιαίτερα σήμερα που υπάρχουν οι κοχλιούμενες με γωνία (π.χ. Dynamic κλπ).

Ο Macary αναφέρει ότι η διατήρηση της φατνιακής απόφυσης (φατνίου) είναι θεμελιώδους σημασίας γιατί είναι απλούστερη και  πιο προβλέψιμη από την GBR.

Επειδή στην αισθητική ζώνη ο τύπος ΙΙβ είναι ο συνηθέστερος,  με τα εμφυτεύματα να έχουν γωνία με τον άξονα των φυσικών δοντιών, είναι απαραίτητη πλέον η χρήση abutments τύπου dynamic.

Στις περιπτώσεις που χρειάζεται η επιλογή της 3D GBR μπορεί να γίνει με  dPTFΕ, πλέγμα τιτανίου ή box τεχνικής. Επειδή η αγγειογέννεση είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της GBR η γνώση της διατήρησης της ιδεώδους αιμάτωσης στους κρημνούς είναι πολύ βασική.

  • Η ιδεώδης λύση είναι αυτομόσχευμα !Η μορφή και η θέση του μοσχεύματος έχουν μεγάλη σημασία και γενικά το τεμαχισμένο είναι καλύτερο από το block γιατί έτσι απελευθερώνονται 43 αυξητικοί παράγοντες.
  • Σαν δεύτερη επιλογή είναι τα αλλομοσχεύματα mineralized FDBA και DFDBA . Υπάρχει ανάγκη  χρήσης των μεμβρανών για σταθεροποίηση και δημιουργία χώρου και στην διαχείριση του βιότυπου για σύσταση για πάχυνση με CTG ή FCTG σε λεπτούς βιότυπους.
Share: