ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΟΣΤΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

Τα εμφυτεύματα σήμερα είναι βασικό θεραπευτικός παράγων στην θεραπεία της νωδότητος.Σήμερα όμως μετά από ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ εμφυτεύματα  εχει δειχθεί ότι υπάρχουν επιπλοκές.

Διακρίνονται 1)σε βιολογικές όπως η περιεμφυτευματίτιδα ,αποτυχία οστεονσωμάτωσης Η οστεονεσωμάτωση είναι πλέον δεδομένη και έτσι η επιτυχία των εμφυτευμάτων ανέρχεται στο 90-95% .Η βασικότερες βιολογικές επιπλοκές των εμφυτευμάτων είναι:

1) η περιεμφυτευματίτιδα  σε ποσοστό 15-28%

2)Μηχανικές ,όπως η αστοχία υλικού και τα κατάγματα.

Τα κατάγματα διακρίνονται σε

1)Κατάγματα εξαρτημάτων του εμφυτεύματος. Από τα εξαρτήματα του εμφυτεύματος συχνότερα υφίσταται κάταγμα  η βίδα .Σε μελέτες (Kreissl et al) αναφέρεται ότι σε follow  up 5 ετών τα σπασίματα σε βιδες φθάνουν το 3,9% ενώ χαλάρωση αυτής το 67% αναδεικνύοντας την στην πιο σύνηθες πρόβλημα στις εμφυτευματικές αποκαταστάσεις.

Η αιτία για τα κατάγματα της βίδας είναι :

H υπέρμετρη καταπόνηση σε έκκεντρο άξονα,  που  λόγω μοχλού αυξάνει την τάση εφελκυσμού (bending force).  Ετσι απαραίτητος είναι ο προσεκτικός σχεδιασμός της θέσης τοποθέτησης των εμφυτευμάτων ,της διαμέτρου ,του τύπου αυτών και της προσθετικής εργασίας.

Η σύγκλειση ,οι πλάγιες δυνάμεις της αποκατάστασης και η στερέωση αυτής με την ενδεδειγμένη ροπή  συμβάλλουν στην αποφυγή χαλάρωσης και  επιπλοκών.

Η έλλειψη χώρου μασητικά

Η έλλειψη εφαρμογής του κολωβόματος με το εμφύτευμα

Τεχνικές αφαίρεσης της σπασμένης βίδας θα παρουσιασθεί σε επόμενο άρθρο μου.

 

2)Κατάγματα της προσθετικής εργασίας

 

 

 

 

 

3)το εμφύτευμα

Παράγοντες σχετιζόμενοι με τα κατάγματα του εμφυτεύματος:

Ο σχεδιασμός του εμφυτεύματος,αλλά και οι διαστάσεις αυτού.Μακρύτερα και ευρύτερα εμφυτεύματα εχουν μικρότερο κίνδυνο κατάγματος

Η κατανομή,αριθμός των εμφυτευμάτων και προσθετική εργασία.Μεγαλυτερα ενδιάμεσα και πρόβολα είναι σημεία μηχανικής υπερφόρτιση των εμφυτευμάτων.Η φόρτιση σε κάθετο επίπεδο μειώνει τον κίνδυνο κατάγματος

Ο τύπος σύνδεσης εμφυτεύματος –abutment και συνεπώς η μάρκα του εμφυτεύματος,και η διάμετρος αυτού σχετίζεται με την αντοχή στα κατάγματα καθόσον από μελέτες φαίνεται ότι σε βάθος σύνδεσης η πλαγια δύναμη που προκαλεί θραυση είναι  τα 370 Ν σε βαθος σύνδεσης τα 2,1mm ενώ αυξάνεται δραματικά στα 530Ν σε βάθος σύνδεσης  5,5mm.

Μη παθητική εφαρμογή των abutments και της προσθετικής εργασίας. nonpassive

Υπερφόρτιση λόγω κακών έξεων (βρουξισμός)

Απορρόφηση του οστού αυχενικά.Απο μελέτες (Zarb & Smitt  1990  )φαίνεται ότι σε απώλεια του μυλικού τριτημορίου του οστού παραμένει χωρίς υποστήριξη η προσθετική βίδα   με κίνδυνο κατάγματος αυτής η του εμφυτεύματος

Στα σπασίματα του εμφυτεύματος το πιο σύνηθες σημείο  είναι το εξάγωνο

Οι δυνάμεις στην οπίσθια περιοχή  εχει βρεθεί ότι είναι 450-550Ν σε ύπαρξη φυσικών δοντιών και 200-300Ν σε εμφυτευματικές αποκαταστάσεις.Συνεπώς τα κατάγματα είναι πιο συχνά στην οπίσθια περιοχή.

Ανάλογα με την θέση και την έκταση του κατάγματος υπάρχουν τρείς θεραπευτικές λύσεις:

Α)Πλήρης αφαίρεση του εμφυτεύματος και τοποθέτηση νέου εμφυτεύματος με η χωρίς GBR

Β) Αφαίρεση μόνο του μυλικού τμήματος και αποκατάσταση με χυτό άξονα

Γ) Αφαίρεση του μυλικού τμήματος και κάλυψη αυτού

Ιδεωδέστερη λύση είναι η πλήρης αφαίρεση του εμφυτεύματος.Ειναι όμως η δυσκολότερη και πιο επίπονη.Σήμερα υπάρχει ένα Kit για ατραυματική αφαίρεση εμφυτευμάτων της εταιρείας BTi με συμβατότητα και σε εμφυτεύματα άλλων εταιρειών εσωτερικού και εξωτερικού εξαγώνου.Ετσι εμφυτεύματα Replace, Ankylos,Frialit Renova,Xive είναι συμβατα στις πιο πολλές τους διαστάσεις.Το kit περιλαμβάνει καστάνια με δυνατότητα αντίστροφης  άσκησης ροπής έως 200Νcm και τέσσερα εξαρτήματα αφαίρεσης εμφυτευμάτων.Το κατάλληλο εξάρτημα κοχλιούται με φορά αντίστροφη (των δεικτών του ρολογιού) με την καστάνια και η αποκοχλίωση συνεχίζεται με την ίδια φορά. Αν υπάρχει αδυναμία αποκοχλίωσης χρησιμοποιούμαι τα trephine του συστήματος στα 3mm αυχενικά.

 

 

 

Βιβλιογραφία

1. Piattelli A, Scarano A, Piattelli M, Vaia E, Matarasso S. Hollow

implants retrieved for fracture: a light and scanning electron

microscope analysis of 4 cases. J Periodontol. 1998;69:185-9.

2. Balshi TJ. An analysis and management of fractured implants: a

clinical report. Int J Oral Maxillofac Implants. 1996;11:660-6.

3. Rangert B, Krogh PH, Langer B, Van Roekel N. Bending overload

and implant fracture: a retrospective clinical analysis. Int J Oral

Maxillofac Implants. 1995;10:326-34.

4. Adell R, Eriksson B, Lekholm U, Brånemark PI, Jemt T. Longterm

follow-up study of osseointegrated implants in the treatment of

totally edentulous jaws. Int J Oral Maxillofac Implants. 1990;5:347-

59.

5. Tolman DE, Laney WR. Tissue-integrated prosthesis complications.

Int J Oral Maxillofac Implants. 1992;7:477-84.